Liceum (po gimnazjum)

W roku szkolnym 2019/2020 planujemy otworzyć następujące klasy pierwsze liceum:
WAŻNE TERMINY

Terminy rekrutacji (uwaga! sekretariat szkoły w sprawie rekrutacji pracuje od 9:00 do 13:00 wyłącznie w dni robocze o ile nie zaznaczono inaczej):

Uwaga. O ile nie zaznaczono inaczej (np. pierwszy lub ostatni dzień etapu rekrutacji) komisje rekrutacyjne pracują od 9:00 do 14:00.

 • O przyjęcie do klasy pierwszej Salezjańskiego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum, którzy ukończyli naukę w gimnazjum w roku 2019.
 • Kandydaci dokonują rejestracji internetowej (elektronicznej) – malopolska.edu.com.pl
 • Kandydatów do szkoły obowiązuje ujednolicone „podanie o przyjęcie do szkoły” według wzoru stanowiącego wydruk z systemu rejestracji internetowej, które składają w szkole pierwszego wyboru.

Od 25 kwietnia do 10 czerwca 2019 r. do godz. 15.00 – rejestracja w systemie/ zakładanie konta przez kandydata/składanie podań wydrukowanych z systemu/ do sekretariatu szkoły.

Od 25 kwietnia do 27 czerwca 2019 r – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły.

Od 19 czerwca 2019 r. do 25 czerwca 2019 r. (od 9:00 do 14.00) – Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

28 czerwca 2019 r. do godz. 12.00 – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Od 28 czerwca 2019 do 09 lipca 2019 roku od 9:00 do 15:00 (28 czerwca od 12:00) – Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz dokumentów wymienionych w § 3, o ile nie zostały one złożone wcześniej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

10 lipca 2019 roku godzina 12:00 – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Od 11 lipca 2019 r. od godziny 12:00 do 16 lipca 2019 r do godziny 14:00 – postępowanie uzupełniające. [Kontakt z sekretariatem tel. 338443464 wew.126].

Do 23 sierpnia 2019 roku do godz. 12:00- Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Kandydaci potwierdzający wolę podjęcia nauki zobowiązani są złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum
 • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • opinia księdza katechety
 • zdjęcia do legitymacji 3 sztuki (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem)
 • szkolną kartę informacyjną (do pobrania na dole pod regulaminem)
 • kartę przyjęcia (do pobrania na dole pod regulaminem)
 • formularz oświadczeń rodzica/prawnego opiekuna (do pobrania na dole pod regulaminem)
 • zaświadczenie/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów
 • w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej;
 • jeśli kandydat posiada to dodatkowo – wszystkie aktualne zaświadczenia o dysfunkcjach z poradni psychologiczno-pedagogicznych.
 • Istnieje możliwość pozostawienia karty zdrowia – jednak powinna ona znajdować się w szczelnie zamkniętej kopercie z napisem „Informację objęte tajemnicą medyczną, do użytku w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkole”, na kopercie powinny być umieszczone informacje o kandydacie: imię i nazwisko.
WARUNKI PRZYJĘCIA
 • Ustala się dolny limit punktowy jaki musi posiadać kandydat starający się o przyjęcie do Salezjańskiego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego i wynosi on 100 pkt.
 • Uczniowie, którzy ukończyli naukę w latach poprzednich mogą być przyjęci tylko w ramach wolnych miejsc po rekrutacji elektronicznej.
 • Nie przewiduje się dodatkowego egzaminu lub postępowania kwalifikacyjnego.
Kryteria dla absolwentów gimnazjów
Punkty za świadectwo – max. 100 pkt.
 • aktywność na rzecz innych ludzi – 3 pkt.
 • ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 pkt.
 • szczególne osiągnięcia – max. 18 pkt.
 • ocena z języka polskiego – max. 18 pkt.
 • ocena z matematyki – max. 18 pkt.
 • ocena z I przedmiotu – max. 18 pkt.
 • ocena z II przedmiotu – max. 18 pkt.
Punkty za egzamin gimnazjalny – max. 100 pkt.
 • wynik z języka polskiego – max. 20 pkt.
 • wynik z historii i wos – max. 20 pkt.
 • wynik z matematyki – max. 20 pkt.
 • wynik z przedmiotów przyrodniczych – max. 20 pkt.
 • wynik z języka obcego (poziom podstawowy) – max. 20 pkt.
Pliki do pobrania:

Powrót