RODO

                                                               

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

w ZSZTS w Oświęcimiu

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w ZSZTS w Oświęcimiu

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) , informuję, że:

 

Administrator danych osobowych.

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest ZSZTS w Oświęcimiu, reprezentowany przez Dyrektora szkoły, z siedzibą w Oświęcimiu, przy ul. Jagiełły 10

 

Kontaktować się z nami można w następujący sposób:

 

 • listownie: ZSZTS w Oświęcimiu ul. Jagiełły 10, 32-600 Oświęcim;
 • przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • telefonicznie: TEL FAX /033/ 844 34 64 fax 33 842 59 16

 

Inspektor ochrony danych.

 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.

 

Cele i podstawy przetwarzania.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego Państwa dane osobowe są wykorzystywane w celu realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły, w tym podnoszenia jakości pracy placówki oraz jej rozwoju organizacyjnego.

 

Odbiorcy danych osobowych.

 

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem Danych w zakresie realizacji zadań statutowych szkoły. Państwa dane w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa mogą zostać ujawnione poprzez przesłanie uprawnionym podmiotom.

Okres przechowywania danych.

 

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (j.t. Dz.U. z2018 r. poz. 217, z późn. zm.).

 

Prawa osób, których dane dotyczą.

 

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, tylko w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Konsekwencja niepodania danych osobowych

 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym koniecznym do realizacji zadań statutowych placówki. Dodatkowo możemy prosić o podanie danych opcjonalnych za Państwa zgodą, których niepodanie znacząco utrudni prawidłową organizację pracy szkoły i wpłynie na jakość świadczonych usług, jak również może zaważyć na bezpieczeństwu wychowanków.

 

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

 

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane, co oznacza, że żadne decyzje wywołujące wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na Państwa istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

 


                              

Monitoring wizyjny - Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż:

 

 1. Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Towarzystwo Salezjańskie Dom Zakonny- Zakład Salezjański im. Ks. Bosko w Oświęcimiu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie niniejszej placówki oraz ochrony mienia, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.

 

 1. Monitoring wizyjny obejmuje teren placówki oraz teren wokół budynku, w którym mieści się szkoła

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Salezjańskie Dom Zakonny – Zakład Salezjański im. ks. Bosko w Oświęcimiu przy ul. Jagiełły 10

 

 1. Z Administratorem Danych można skontaktować się:

a) listownie: ul. Jagiełły 10, 32-600 Oświęcim

b) przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

c) telefonicznie: 33 844 01 02, 844 34 64

 

 1. Odbiorcą Pani / Pana danych osobowych są wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 

 1. Zapisy z monitoringu przechowywane są aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie do 30 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.

 

 1. Posiada Pani/ Pan prawo do dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach oraz prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas.

 

 1. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) , gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych